Προύσια αναμένα πολλά κάρβουνα.
Μπραγκάτσι μικρό χάλκινο δοχείο.
Τσουμπάρι μικρό ύψωμα βράχος.
Βατσουνιά Βάτος βατομουριά.
Δαγκανάτσα πολύ κρύο τόσο που τρέμει και το τσιαγούλι σου γνάθος.
Καλόγερος δοθιήνας. τσιρίτσα.
Ψια λίγο πολύ λίγο.
Καλσούνι το τσουρέπι πατούνια κάλτσες μάλλινες κοντές.
Αθέρας το καλύτερο η κορφή.
Μιτάρι σοβαρό σκέλος του αργαλειού καμωνένο από ειδικό σπάγγο και δύο ΄ξύλα.
Μπακίρια χαλκώματα είδη κουζίνας από χαλκό και για να χρησιμοποιηθούν πρέπει να καλα'ι'σθούν..
Καλα'ι'ζω ΄΄ Τα χαλκώματα για να χρησιμοποιηθούν πρέπει να καλα'ι'σθουν να επιστρωθούν με καλα'ι'