Οικογένειαι σύνθεται με πολλά άτομα, δέκα έως είκοσι και περισσότερα , παλαιότερον μεν απετέλουν φαινόμενον ουχί ασύνηθες, αλλά σήμερον διατηρούνται αρκεταί τοιαύται, ολονεν όμως διαλυόμεναι, κυρίως λόγω της μειώσεως της παντοδυναμίας του πατριάρχου, όστις απετέλει ανεξέλεγκτον κυβερνήτην, αχαλίνωτον δικτάτορα,-

Εν τούτοις ούτε σήμερον παρατηρείται, ούτε κατά το εγγύς παρελθόν παρετηρείτο διακρισης ευγενείας αίματος, ως εν άλλαις περιοχαίς, δίκην καταλοίπου της φεουδαρχίας. Η σήμερον εξέχουσα οικογόνεια  ηδύνατο μετά μίαν -δύο δεκαετηρίδας να πέση κοινωνικώς και άλλη να ανυψωθή χωρίς άλλο κριτήριον, παρά μόνον τον σημερινόν πλούτον και την δυνατότητα της επιβολής δια του φυσικού δικαίου, ήτοι της ισχύος και μόνης.

Ούτε και εις την εκκλησίαν παρετηρείτο διάκρισις. Εις όλα βέβαια τα  χωριά υπήρχαν στασίδια τα οποία, επειδή συνήθως κατελαμβάνοντο υπό ωρισμένων ατόμων, ανεγνωρίζοντο σιωπηρώς ως ιδικά των, ουχί υπό την έννοιαν της ιδιοκτησίας αλλά της χρησικτησίας, της δουλείας όπως λέγει ο αγροτικός κώδιξ.-

Θανόντων όμως των χρησιμοποιούντων ταύτα ή αποδημούντων, παύει  υφιστάμενον το δικαίωμα των, δικαίωμα που τους εξασφαλίζει ο σεβασμός προς το πρόσωπον ή την θέσιν  παρά το γένος.Δια τούτο και δεν κληρονομούνται τα στασίδια ταύτα, ούτε και συνήθως κατελαμβάνοντο υπό μελών της αυτής οικογενείας.-

Ωσαύτως δεν υπάρχει το εν άλλαις περιοχαίς της Ελλάδος υφιστάμενον  έθιμον των οικογενειακών εκκλησιών . Φαίνεται όμως ότι εις παλαιοτέρας εποχάς θα ετηρείτο τούτο διότι υπάρχουσι εισ΄έτι ΄΄ κονίσματα΄΄ [ εικόνες εξοχής ή σταυροδρομίω , μετά λιθοκτίστου εικονοστασίου και κιβωτιδίου εισφορών ] ανηκοντα εις ορισμένας οικογενείας ή και άτομα τα  οποία είχον την φροντίδα τούτων, ενίοτε συντηρούντα εξ ιδίων ταύτα και άλλοτε εκ των συνεισφορών των διαβατών.-

Βασίλης Π Παυλίδης